Miljöpolicy

SGV Bygg AB ska alltid uppfylla avtalade miljökrav och gällande miljölagstiftning.
Våra medarbetare ska kontinuerligt utbildas och vara informerade om gällande miljökrav.

Vi ska i möjligaste mån välja det ur miljöperspektiv lämpligaste varorna.

För att minimera transporter skall vi avropa material och varor från närmaste ramavtalsleverantör.

Vi samråder också med våra leverantörer och underentreprenörer för att på så sätt använda det ur miljöperspektiv lämpligaste varorna.

Miljöpåverkan ska alltid beaktas vid införskaffande av nya maskiner och bilar. SGV Bygg AB ska där det är möjligt och lämpligt använda förtillverkade byggnadselement, på så sätt minimeras också mängden spill.

Beredskap för att förebygga miljörisker, tex spill, markföroreningar samt saneringspliktiga ämnen sker genom tillgänglighet till adekvat utrustning samt behöriga entreprenörer för provtagning och sanering.

Avfall fraktionssorteras, antigen på arbetsplatsen eller på tipp.

Energianvändande i byggskedet minimeras genom att inför produktionsstart välja de mest energieffektiva lösningarna för arbetsplatsens utformning, etablering och hjälpmedel.